Løsninger

Sådan bekæmpes

Legionella i brugsvandssystemet

Hvad er Legionella?

Legionella er en bakterie, der kan forårsage alvorlig lungebetændelse – også kaldet legionærsygdom.

Legionellabakterier findes ofte i varmtvandssystemer og kan derfor optræde i institutioner med store varmtvandsbeholdere såvel som i private varmtvandsanlæg. Bakterierne trives når temperaturen enten er for lav i varmtvandssystemet (20-45°C) eller vandforbruget er så lavt, at installationerne ikke bliver skyllet tilstrækkeligt i gennem. Uanset bør der iværksættes tiltag, der mindsker risikoen for bakteriernes vækst.

Fakta om Legionella

 • Legionærsygdommen blev opdaget i 1976 i Philadelphia. Sygdommen brød ud som en epidemi på en konference for amerikanske krigsveteraner (legionærer), hvorfra navnet stammer.
 • Legionellabakterier kan give infektion i form af legionærsygdom, der er en form for lungebetændelse.
 • Det er særligt personer med nedsat eller svækket immunforsvar og ældre, der er modtagelige overfor bakterien.
 • Hvert år anmeldes 150-250 tilfælde med legionærsygdom i Danmark, hvor dødeligheden er 5-15 %.
 • Symptomer på Legionella kan være høj feber, forvirring, hoste, åndenød og smerter i brystet.
 • Legionærsygdom kan ikke smitte fra person til person. Man kan udelukkende blive smittet med sygdommen gennem lungerne ved indånding af vanddamp med en høj bakteriekoncentration.

Bekæmp Legionella

med Brunata

Brunata tilbyder et digitalt overvågningssystem, der benyttes til energioptimering af ejendomme. I løsningen ligger vores stigstrengsanalyse, der på en nem og overskuelig måde kan optimere ejendommes varmefordelingsanlæg.

Vil du gerne vide mere om Legionellabakterier, og hvordan du reducerer opformeringen af de sundhedsskadelige bakterier, er vi klar til at hjælpe dig.

Med en stigstrengsanalyse kan vi skabe en stabil varme- og varmtvandskomfort i jeres ejendom ved at muliggøre:

 • Optimal cirkulation i det varme brugsvand.
 • Gennemsigtighed i varmefordelingsanlægget
 • Detektering af fejl i stigstrenge.
 • Målrettet optimering.
 • Øget energieffektivitet.

Kontakt os gerne, hvis vi skal præsentere en løsning, der optimerer jeres ejendoms radiatoranlæg og dermed hjælper med at forebygge Legionellabakterier i det varme brugsvand. I vil således også kunne opnå forbedringer på både sundheds-, økonomi- og miljøkontoen.

Udfyld kontaktformularen til højre eller ring til os på:

(+45) 77 77 70 70

  Sådan fungerer Brunatas Legionella løsning

  Stigstrengsanalysen sikrer løbende overvågning af temperaturer i radiatoranlæg samt det varme brugsvand. Dette skaber fuld transparens i varmefordelingsanlægget, hvilket giver mulighed for proaktivt at handle på eventuelle problemer i anlægget. Herved kan opnås konsistent varme hos alle beboere, optimal energiudnyttelse samt en reduceret varmeregning.

  Løsningen indeholder elektroniske temperaturmålere, der installeres på ejendommens stigstrenge. Hvert 2. minut registrerer disse målere temperaturer og udregner desuden gennemsnitsværdier efter hver enkelt måling. Alle data aflæses trådløst og opbevares sikkert i Brunatas Cloud, hvor data løbende overvåges og der gives besked, når noget kræver opmærksomhed.

  Temperaturoptimering

  Ved at overvåge temperaturerne udvalgte steder i varmefordelingsanlægget er det nemt at se, om varmen når frem alle steder i ejendommen. Det er ligeledes muligt at følge returtemperaturerne og på den måde afdække de dele af varmeanlægget, som har for høj returtemperatur (for højt flow) og dermed er kilder til dårlig fjernvarmeafkøling.

  Legionella-bekæmpelse

  Man kan nemt forebygge mod sundhedsskadelige Legionellabakterier ved at overvåge temperaturen på cirkulationsstrengene. Det gøres ved at rette opmærksomhed mod eventuelle, uhensigtsmæssige, lave temperaturer i brugsvandet. Værktøjet sikrer, at der gives besked, når temperaturen i det varme brugsvand bliver for lav. Der er dermed muligt at reagere hurtigt og udbedre problemerne, inden der opstår en stor koncentration af Legionella bakterier.

  Her kan du også bruge løsningen…

  Temperaturmåling er ikke begrænset til vand- og varmerør. Løsningen kan bruges alle steder i ejendommen, hvor der er behov for at sikre optimale temperaturer. F.eks. rumtemperaturer, temperaturer i ventilationskanaler, temperaturer på fjernvarmeforsyningen, returtemperatur fra varmtvandsproduktion m.m. Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning til jeres ejendomme.

  Fakta om Brunatas Legionella løsning

  • Giver et enestående indblik i ejendommens fordelingsanlæg til varme og varmt vand
  • Mulighed for tidlig fejldetektering og målrettet optimering
  • Gør det muligt at sikre beboerne varmt vand med kortest mulig ventetid
  • Giver alle radiatorer andel i den varme, der cirkulerer i ejendommen
  • Kan forebygge de sundhedsskadelige Legionellabakterier i det varme brugsvand
  • Giver optimal energiudnyttelse og besparelser i varmeregnskabet
  • Den hurtige fejlretning sikrer god komfort og dermed undgås beboerklager

  10 råd til at bekæmpe Legionella i brugsvandssystemet

  Opnå den rette vandtemperatur

  Legionellabakterien trives bedst ved en temperatur på 25 – 45°C, hvorfor denne temperatur bør undgås. Temperaturen i varmtvandsbeholderen bør være 55 – 60°C, eftersom bakterierne ikke kan overleve i denne temperatur. For at mindske risikoen for skoldning, unødigt energiforbrug og kalkudfældninger bør temperaturen dog ikke komme over dette niveau. Det kolde vand fra vandhanen bør max være 12°C, mens det varme vand mindst bør være 50°C.

  Skyld bakterierne ud

  Hvis du i en længere periode ikke har brugt en vandkilde, kan der være risiko for ophobning af legionellabakterier i varmtvandssystemet. Skru derfor helt op for vandtemperaturen og lad det løbe for at dræbe bakterierne. Ved en temperatur på 68°C dræbes bakterierne inden for 2 minutter. Jo højere temperatur, des kortere tid skal vandet løbe, men vær opmærksom på risikoen for skoldning ved en temperatur over 60°C.

  I badet

  Når du bader, bør du vente med at stille dig under bruseren, indtil vandet har nået den rette temperatur. Sørg for at håndbruserens slange bliver tømt for vand efter brug, eksempelvis ved at lægge den på gulvet. Såfremt det er muligt, sættes bruserhovedet på den fastmonterede bruser på skrå for at lade vandet dryppe af.

  Husk udskiftning

  Skift gerne bruserhoved og -slange med jævne mellemrum for at undgå kalkaflejringer og lignende, som bakterierne kan ophobe sig i. Herudover bør du jævnligt rengøre bruserhovederne.

  Overvej blandingsanlægget

  Undgå gerne at anvende centrale blandingsanlæg, hvor varmt og koldt vand blandes til under 50°C.

  Undgå for høj luftfugtighed

  Legionellabakterier trives i høj luftfugtighed, hvorfor den indendørs luftfugtighed bør holdes under 70%.

  Husk udslamning

  I større anlæg bør der mindst én gang om ugen foretages en udslamning af varmtvandsbeholderen og en udskyldning af cirkulationsledninger.

  Undgå stillestående vand

  Blinde rørender og tapsteder bør fjernes eller skylles jævnligt igennem med en temperatur på 68°C for at undgå lunkent stillestående vand, der danner gode vækstforhold for Legionellabakterier.

  Husk isolering

  Vandrør bør isoleres for at mindske risikoen for, at det varme vand bliver for koldt eller det kolde vand bliver for varmt. Af samme grund bør du ikke placere et varmtvandsrør uisoleret op ad et rør med koldt vand. For at mindske risikoen for Legionella bør varmt og koldt vand isoleres hver for sig.

  Tjek vandets opholdstid

  Varmtvandsbeholderen bør tilpasses ejendommens vandforbrug. For at mindske vandets opholdstid i varmtvandsbeholderen, bør beholderen ikke være større end højst nødvendigt. Som tommelfingerregel gælder, at opholdstiden i beholderen ikke bør overstige 24 timer.

  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at kontakte vores salgsafdeling, hvis du vil vide mere om vores produkter og løsninger. Vi står også til rådighed, hvis du ønsker at få skræddersyet en løsning til dine behov.

  Kontakt os her