12. juli 2021

Tips og guides

Varmetabsberegning: Korrektion for udsat beliggenhed

Korrektion for udsat beliggenhed – som i varmesprog hedder korrektion for termisk yderlig beliggenhed – er en rabat, indbygget i varmeregnskabet, som gives til beboere i lejligheder med særligt stort varmebehov: Eksempelvis tag- og gavllejligheder samt lejligheder over uopvarmede rum. Korrektionen fastsættes efter en byggeteknisk bedømmelse af varmebehov afhængigt af isoleringsforhold forskellige steder i bygningen.

Korrektionen indarbejdes i varmeregnskabet ud fra 3 forskellige metoder:

  • Korrektion i enheder: Forud for udarbejdelsen af varmeregnskabet foretages en reduktion af de aflæste enheder.
  • Korrektion i faste fordelingstal: Her tildeles korrektionen i varmefordelingstallet (den del af varmeregningen som typisk beregnes på grundlag af den enkelte lejligheds areal).
  • Korrektion i skalastørrelse: Som udgangspunktet er der en nøje fastlagt sammenhæng mellem radiatorstørrelse og målerskala. Jo større radiator – jo større skala. Ved at reducere skalastørrelsen – så den faktisk er underdimensioneret i forhold til radiatorens størrelse – opnås en slags indbygget rabat. Måleren kører simpelthen i et lavere gear.

Idéen bag korrektion for udsat beliggenhed

Formålet med korrektionen er, at varmeprisen pr. kvadratmeter skal være nogenlunde den samme for en forblæst kvistlejlighed som for en 1. sals lejlighed i læ, hvis folk ellers har samme forbrugsvaner – hvad de dog sjældent har.

Historisk baggrund

Begrebet korrektion for udsat beliggenhed er ikke nyt. Det blev introduceret allerede kort efter 2. verdenskrig, hvor boligmanglen var stor og alle boligmuligheder blev derfor taget i brug. Det medførte et øget fokus på termisk udsatte boliger, som tag- og galvlejligheder. Disse boliger var ofte særlig opvarmningskrævende på grund af deres udsatte beliggenhed i ejendommen. Problemet blev taget op i Varmefordelingsmålerudvalget (et udvalg under Indenrigsministeriet), som besluttede at anbefale en særlig kompensation i varmeregnskabet for beboelseslejligheder med udsat beliggenhed.

Fra 1952 anbefalede Varmefordelingsmålerudvalget anvendelse af korrektion for udsat beliggenhed, men allerede forud for anbefalingen var korrektion for udsat beliggenhed praksis flere steder.

Læs også: Princippet bag et fordelingsregnskab

Korrektion for udsat beliggenhed - lovgrundlaget

Hvad siger loven om lejligheder med en særlig udsat beliggenhed?

I henhold til Målerbekendtgørelsen (BEK nr. 563 af 02/06/2014), er det et krav, at termisk udsatte bolig- og erhvervsenheder skal kompenseres for merudgiften til rumopvarmning. Eksisterende byggeri med varmemålere i drift før 1.2.1997 er dog undtaget fra kravet, så længe målerne ikke udskiftes til anden type. Derudover kan der dispenseres for korrektion, hvis der allerede er taget højde for den udsatte beliggenhed i lejen eller salgsprisen, eller hvis korrektion vil være særlig bekostelig.

Beregningsgrundlaget – varmetabsberegning

Beregningsgrundlaget for korrektion for udsat beliggenhed er som standard en varmetabsberegning for de enkelte lejlighedstyper i ejendommen. Hvis denne beregning er forældet eller på anden måde uaktuel, kan i stedet benyttes radiatorstørrelser, erfaringsdata fra tidligere år eller fra tilsvarende ejendomme.

Radiatorstørrelse som beregningsgrundlag?

Hvis radiatorstørrelser benyttes som beregningsgrundlag, så vær opmærksom på, at de især i lidt ældre ejendomme vil være et særdeles tvivlsomt udgangspunkt, dels fordi der kan være usikkerhed om det oprindelige dimensioneringsgrundlag, dels fordi der som oftest vil være sket løbende udskiftninger af radiatorer.

Retningslinjer fra Bygge- og Boligstyrelsen

I vejledningen (VEJ nr. 9880 af 03/12/2020) til ovennævnte bekendtgørelse anføres det da også, at radiatorstørrelser kun er brugbare, hvis “radiatorer ikke i mellemtiden er udskiftet eller taget ned”. Vejledningen nævner desuden muligheden for at bruge “erfaringsdata fra energiledelseskonsulenternes arbejde”, men det er ud fra diverse bestemmelser om energiledelsesordningen ikke klart, om ELO-rapporterne alene vil være tilstrækkelige til dette formål.

Målerfirmaet skal orienteres ved ombygninger/efterisolering

Af bekendtgørelsen fremgår derudover, at korrektionerne skal ændres, hvis der udføres væsentlige ombygninger og/eller efterisolering, eller der installeres anden målertype. Da iværksættelsen af korrektion for udsat beliggenhed påhviler ejendommens ejer subsidiært ejerforeningen, jf. bekendtgørelsens § 12, skal ejeren/ejerforeningen derfor sørge for at orientere målerfirmaet om omfanget af større isoleringsarbejder med henblik på eventuel ændring af korrektionerne.

Ofte stillede spørgsmål

Har du flere spørgsmål om forbrugsregnskabet? Både administrator og beboer kan finde svar på ofte stillede spørgsmål i vores FAQ.

Gå til FAQ