Privatlivs- og cookiepolitik

Brunata A/S Vesterlundvej 14
2730 Herlev DK
CVR-nr.: 22166514

Dette er version 2, som sidst er opdateret den 12.07.2024 10:52.

 

1. Indledning
1.1 I denne privatlivspolitik (”Politikken”) beskrives, hvordan Brunata A/S (”os”, ”vi” eller ”vores”) i rollen som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med generel brug af vores hjemmeside.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyt-telsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

 

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies
2.1 Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter (“Cookiedata”):

a) browsertype
b) IP-adresse
c) lokation ved login
d) søgetermer på andre hjemmesider
e) søgetermer på vores hjemmeside(r)

2.2 Cookiedata bruges til at indsamle oplysninger om dit besøg. Cookies indsamler statistik og hjælper os med at forbedre din brugeroplevelse og vise dig indhold, der er relevant for dig. Vi bruger også tredjepart cookies, der kan hjælpe os med at målrette vores kommuni-kation, så du alene får nyheder og tilbud fra os, som vi vurderer er relevante for dig.

2.3 Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

2.4 Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og vil medføre, at der er funktioner på hjem-mesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

2.5 Vi videregiver Cookiedata til de tredjeparter, der er nævnt i dialogboksen, du bliver mødt med første gang, du besøger vores hjemmeside(r). Listen over tredjeparter finder du i di-alogboksen nederst under punktet ”Vis detaljer”. Herfra kan du klikke på henholdsvis ”Nødvendige”, ”Statistiske” eller ”Marketing” for at finde oplysninger om tredjeparter og varigheden af de cookies, vi anvender.

 

3. Typer af personoplysninger som behandles

3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:

a) telefonnummer
b) IP-adresse
c) navn
d) e-mail
e) adresse
f) kundenummer

3.2 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved op-datering af denne Politik.

 

4. Formål med behandlingen af personoplysninger
4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstæn-dighederne behandles til følgende formål:

a) At sende nyhedsbreve via e-mail.
b) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
c) For at forbedre vores produkter, ydelser eller hjemmeside.
d) At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.
e) For at kunne levere eller tilbyde ydelser eller produkter brugere, kunder eller medlemmer.
f) At kunne yde support og give servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og ydelser.
g) At sende direkte markedsføring til brugere, kunder eller medlemmer (såsom e- mails, MMS, direkte meddelelser på sociale medier osv.).

 

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Grundlaget for behandlingen af de konkrete personoplysninger er dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at kontakte os via de kontaktoplysninger angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af sam-tykket, medmindre de kan eller skal behandles eksempelvis for at overholde en retlig forpligtelse.
b) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.

c) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registre-redes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræ-ver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

 

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og/eller den dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.

6.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

a) Databehandlere.

6.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandø-rer og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organi-sationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige da-taansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

6.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

 

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger
7.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores be-handlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tids-rum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.

 

8. Dine rettigheder
8.1 Som registreret person har du en række rettigheder:

8.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

8.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

8.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

8.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplys- ninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

8.1.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine per-sonoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situa-tion. En indsigelse kan være begrundet i behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

8.1.6 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menne-skelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige sam-tykke.

8.1.7 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine per-sonoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den be-handling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

8.1.8 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

8.1.9 Du kan altid klage til Datatilsynet.

8.2 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sik-kert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8.3 Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

8.4 Venligst brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

8.5 Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af personoplysninger, men du kan altid indsende en klage til Datatilsynet.

 

9. Ændringer til denne politik
9.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e- mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

 

10. Kontaktinformation

10.1 Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:

a) er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen

b) har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller

c) ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på Legal Counsel, DPO Michael da Silva Rasmussen, e-mail: mida@brunata.com, tlf.nr. +45 50 60 71 75.

GDPR og databeskyttelse hos Brunata

Hos Brunata tager vi din databeskyttelse alvorligt. Derfor arbejder vi løbende for at sikre, at der er gennemsigtighed når det kommer til håndtering af data.

Læs mere her