Fristforlængelse for aflæggelse af forbrugsregnskaber er vedtaget

23. april 2021

23. april 2021

Opdatering: Lovforslaget om at give hjemmel til at forlænge fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber er nu vedtaget!

For yderligere information kan der læses mere her:

Link til BEK 544 af 29/03/2021 (LL og LLAB)
Link til BEK 587 af 06/04/2021 (Erhvervslejeloven)

Det er væsentligt at bemærke, at fristudsættelsen alene gælder i de tilfælde, hvor aflæggelse af forbrugsregnskab forudsætter fysisk måleraflæsning i lejemålet.

Brunata stræber efter, at regnskaberne fremkommer hurtigst muligt under de gældende forhold.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

Mail: brunata@kundeservice.dk

Tlf: 77 77 70 00

12. februar 2021

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har fremsat nyt lovforslag om at give hjemmel til at forlænge fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber.

Under normale omstændigheder skal forbrugsregnskaberne være hos lejerne senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Men ligesom det var tilfældet sidste år, påvirker COVID-19 stadig dagligdagen i målerbranchen, og vanskeliggør adgangen til manuel aflæsning i lejemål. Derfor har Brunata sendt en ansøgning til Boligministeriet om en midlertidig dispensation af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber.

På denne baggrund fremsatte indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek d. 10. februar et lovforslag (L 162) om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger og erhvervslejeloven. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det bl.a.:

  • På grund af den fortsatte ekstraordinære situation, hvor regeringen løbende siden marts 2020 har iværksat en række særlige tiltag for at hindre spredning af COVID-19-virussen blandt befolkningen, vurderes det som i foråret 2020 fortsat at være nødvendigt at gennemføre en midlertidig forlængelse af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskab for varme, varmt vand m.v. i lejemål.
  • Det foreslås derfor at videreføre lejelovens §43a, almenlejelovens §56a og erhvervslejelovens §49a med bemyndigelser til, at den ansvarlige minister som led i håndteringen af COVID-19 midlertidigt kan forlænge fristen for aflæggelse af forbrugsregnskab til lejerne.
  • Det foreslås, at loven gives virkning fra tidspunktet for lovforslagets fremsættelse, dvs. fra d. 10. februar 2021. Det er hensigten, at også den bekendtgørelse, som vil blive udstedt med hjemmel i de foreslåede bemyndigelser, får virkning fra tidspunktet for lovforslagets fremsættelse, dvs. d. 10. februar 2021.
  • Du kan læse hele lovforslaget her
    Vedtages lovforslaget, som forventet, kan man gå ud fra, at fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber med termin d. 10. oktober 2020 eller senere vil blive udsat i mindst nogle måneder. Dvs. regnskaber, der skulle have været fremme hos beboerne senest den 10. februar 2021 eller senere.