Persondata

Persondatapolitik

Dette er version 12, som sidst er opdateret den 11.07.2024 12:03.

1. Indledning

1.1 I denne privatlivspolitik (”Politikken”) beskrives, hvordan Brunata A/S (”os”, ”vi” eller ”vores”) (1) i rollen som fælles dataansvarlig med din administrator, ejer-/andelsforening, udlejer eller anden sammenslutning, som du har en relation til, og som har en aftale med os om montering af målere, levering af målerdata og/eller levering af forbrugsregnskaber og/eller andre services, indsamler og behandler personoplysninger om dig, og (2) indsamler personoplysninger på vegne af dig med henblik på at opfyldes vores aftale om montering af målere, levering af målerdata og/ eller forbrugsregnskaber og/eller andre services.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Typer af personoplysninger som behandles

2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:

a) navn
b) adresse
c) telefonnummer
d) e-mail
e) forbrugs- og/eller indeklimadata

Vi indsamler ikke aktivt følsomme personoplysninger, som dermed kun behandles, hvis du uopfordret sender sådanne personoplysninger til os.

2.2 Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og administrator, ejer-/andelsforening, udlejer eller anden sammenslutning, som du har en relation til.

2.3 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

3.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR.

3.2 Vi behandler alene personoplysninger, der er relevante i forhold til den service, vi leverer til vores kunder. Vi anvender dermed personoplysninger om dig som beboer for at udføre den opgave, som en administrator, ejer-/andelsforening, udlejer eller anden sammenslutning, som du har en relation til, har indgået aftale med Brunata om.

4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
b) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.
c) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

5.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor der deles personoplysninger mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

5.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

a) Databehandlere
b) Eventuelle øvrige modtagere på din anmodning

5.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger

6.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.

7. Dine rettigheder

7.1 Som registreret person har du en række rettigheder:

7.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

7.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

7.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

7.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplys- ninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

7.1.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

7.1.6 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

7.1.7 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

7.1.8 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

7.1.9 Du kan altid klage til Datatilsynet.

7.2 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

7.3 Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

7.4 Venligst brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

7.5 Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af personoplysninger, men du kan altid indsende en klage til Datatilsynet.

8. Ændringer til denne politik

8.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e- mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

9. Kontaktinformation

9.1 Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:

a) er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen

b) har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller

c) ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på Legal Counsel, DPO Michael da Silva Rasmussen, e-mail: mida@brunata.com, tlf.nr. +45 50 60 71 75.