Persondata

Persondatapolitik

1. Indledning
1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Brunata a/s (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) (1) som fælles dataansvarlig med din administrator, ejer/ andelsforening, udlejer eller anden sammenslutning som du er en del af, og som har en aftale med os om montering af målere og/eller levering af forbrugsregnskaber med indsamler og behandler personoplysninger om dig, og
(2) indsamler personoplysninger på vegne af dig med henblik på at opfyldes vores aftale om levering af målere, måledata og/eller regnskaber.
1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ” GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Typer af personoplysninger som behandles
2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail. Har du målere i din ejendom, som vi modtager målerdata fra, vil vi også modtage disse personoplysninger fra dig.
2.2 Vi indsamler ikke aktivt følsomme personoplysninger, som dermed kun behandles, hvis du uopfordret sender sådanne personoplysninger til os.
2.3 Vi indsamler som hovedregel kun dine personoplysninger fra eksterne kilder. Vi kan således indsamle målerdata direkte fra monterede målere, ligesom målerdata og de andre nævnte typer personoplysninger kan indsamles fra dig eller eventuelt via administrator.

2.4 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger
3.1 Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:
Vi behandler alene personoplysninger, der er relevante i forhold til den service vi leverer til vores kunder. Vi anvender dermed personoplysninger om dig som beboer for at udføre den opgave, du, eventuelt gennem en administrator, har bestilt.

4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, idet samtykket altid kan trækkes tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.
b) Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
c) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.
d) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.
e) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
5.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges konkrete anmodning herom.

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger
6.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.

7. Rettigheder for registrerede personer
7.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal man kontakte os. Rettigheder omfatter følgende:
7.1.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.

7.1.2 Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.
7.1.3 Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettetoplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
7.1.4 Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandlingsoplysninger – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
7.1.5 Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. Der kan også̊ gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.
7.1.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

7.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik.
Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

8. Ændringer til denne politik
8.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

9. Kontakt
9.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), Michael da Silva Rasmussen, på e-mail mida@brunata.com.

 

Dette er version 4, sidst opdateret den 11.11.2021 15:05.
Med venlig hilsen
Brunata a/s