Radiofrekvenser på ISM-båndet – hvad er deres egenskab, og hvor farlige er de?

Edit the headline for this basic page template

Når et nyt produkt bliver lanceret, tildeles produktet en bestemt radiofrekvens (RF) ud fra produkttype og det samlede radiospektrum – radiospektrummet er internationalt forbeholdt alle formål, hvor kommunikation ikke spiller den hovedsagelige rolle.

I målerbranchen anvender man kommunikationsapparater med enten kort rækkevidde (SRD – Short Range Device) eller radiobånd (ISM – Industrial, Scientific and Medical Devices). Skønt frekvenserne for båndene er inddelt på nationalt niveau, har man i EU valgt at have en fælles definition for alle medlemslande. I målerbranchen bruger man derfor almindeligvis to bånd, der samler sig om frekvenserne 433 og 868 MHZ – imens et tredje SRD-bånd senest er blevet frigivet på frekvensen 169 MHz.

Forskelle mellem frekvenser

Når man taler om radiofrekvenser, er en af de vigtigste ting et radiosignals styrke, og hvordan det aftages frit i rummet; dvs. jo længere væk kilden til radiosignalets styrke er, desto svagere bliver signalet. Det betyder ligeledes, at på samme frekvens vil en fordobling af afstanden til signalkilden føre til en reduktion af signalstyrken på fire gange, hvilket også er tilfældet for Brunatas teknologi, som arbejder på 433 MHz-båndet.

Taler vi derimod om et signal med relativ lav frekvens, så vil signalet være mere kraftfuld og kunne tilbagelægge en længere afstand – hvilket i Brunatas tilfælde betyder fordoblet rækkevidde. Dog vil realistiske forhold, som f.eks. bymæssige omgivelser med støj og tilbagekastning, hjælpe med at reducere den lave frekvens.

To andre vigtige faktorer i denne sammenhæng er radiosignalernes gennemtrængelighed og optagelse samt absorbering. RF-signaler kan forhindres af deres omgivelser, som f.eks. vægge eller menneskelige legemer, dog gennemtrænges lavfrekvente signaler langt bedre end de signaler med høj frekvens. Derudover er mængden af RF-energi, der optages ved en forhindring, også langt højere ved højere frekvenser i forhold til lave frekvenser, som kan trænge gennem forhindringer samtidig med, at de mister mindre styrker. Derfor absorberer en forhindring, som f.eks. en menneskelegeme, mindre RF-energi.

Biologisk risiko ved målesystemer?

Teknologien er i dag beregnet til at fungere tæt sammen med mennesker, og man bedømmer derfor risikoen af produkter på baggrund af den såkaldte Specific Absorption Rate (SAR). Det betyder, at man måler den maksimale effekt, der absorberes af det menneskelige legeme, ud fra RF-apparater som f.eks. mobiltelefoner, der skaber et gennemtrængende elektromagnetisk felt, når de er i brug.

I EU har man fastlagt maksimumgrænser for SAR afhængigt af de legemsområder, der udsættes for stråler. Man har bl.a. sat grænsen for SAR til 2,0 W/kg i gennemsnit med en volumen på 10 gram væv, mens den gennemsnitlige eksponeringsgrænse for hele menneskelegemet er fastsat til 0.08 W/kg. Produkter der overskrider disse grænser, vil blive betragtet som skadelige og vil derfor ikke kunne markedsføres i EU.

Det skal dog siges, at formodede kræftfremkaldende virkninger, så som hjernesvulster, tilfælde af leukæmi hos børn, og andre sundhedsskader, mistænkes snarere at kunne forekomme i lavfrekvente magnetfelter med høj effekt (f.eks. 50 HZ) og navnlig i forbindelse med højspændingsledninger.

Brunatas målere

RF-radiomodulet i Brunata Futura varmefordelingsmåleren er en SRD og klassificeres som en Low-Power Device (LPD), der med lav spænding udfører radiobåren rundsending af fjernaflæsninger på frekvensen 433,92 MHz. I sådanne systemer er den maksimalt udsendte effekt på 10 mW og praktisk talt umærkelig til sammenligning med begrænsningerne for mobiltelefoner på 1.000 mW for GMS 900 og 500 mW for GMS 1800. Dette får SAR-værdierne fra en Brunata Futura måler til at udgøre en tiendedel W/kg. – eller 10.000 gange mindre udstråling end fra en mobiltelefon.

Sammenlignet med almindelig GSM-telefoner udstråler en Brunata Futura måler på et helt år lige så meget effekt, som et almindeligt mobilopkald gør i løbet af under 20 sekunder, hvis måleren holdes i samme position, som en mobiltelefon holdes i under brug. I normale tilfælde vil en afstand på blot få centimeter fra et Futura apparat svare til et lignede opkald af mindre end et sekunds varighed, og praktisk talt ingen virkning fra elektromagnetisk stråling vil blive optaget af et menneskeligt legeme.

Sammenfattende kan det fastslås, at talrige almindelige apparater arbejder på samme frekvens som Brunata Futura målere og med en lignede transmissionsstyrke, ligesom de meget ofte betjenes og bruges af børn uden bekymring hverken fra den medicinske fagkundskabssiden eller fra forældresiden. At betragte mad under opvarmning i en mikrobølgeovn udsætter således det menneskelige legemer for mere RF-stråling, end en Brunata Futura måler frembringer i sin samlede produktlevetid.

Desuden skal det nævnes, at i vores Futura målere kan man slå radio til og fra. I vores Qundis målere skal man dog bestille målerne med eller uden radio. Ønsker man at ændre funktionen for radioen, vil man være nødt til at installere nye målere.

Du kan læse mere om Brunatas målere her

Sammenligninger af almindelige typer udstyr

De mest udbredte kilder til elektromagnetiske bølger, og som ofte frembringer en ret høj udstråling, i de fleste hjem er:

  • Elektriske ledninger
  • TV-tunere
  • Køleskabe
  • Mikrobølgeovne
  • WIFI-routere
  • Mobiltelefoner og trådløse telefoner
  • Computere samt alle produkter med bluetooth-
    kommunikation