Hjælp til beboere

Har du spørgsmål til dit forbrugsregnskab?

Forstå dit forbrugsregnskab

Indrømmet, der er en del tal, grafer og tekniske begreber på dit forbrugsregnskab. Dette er nødvendigt for at opfylde lovens krav og gøre det helt klart, hvor stor din andel af ejendommens samlede udgifter er.

Heldigvis er det ikke så kompliceret, som det kan se ud ved første øjekast. Nedenfor kan du få en uddybende forklaring af de forskellige tal og rubrikker, så det bliver lidt lettere at få alle detaljerne med i dit forbrugsregnskab.

Her kan du se i hvilken periode, vi har opgjort dit forbrug.

Her kan du se, hvad dit varme-forbrug har kostet i kroner og ører; hvor meget du har betalt forud (dit acontobeløb); og om du skal have penge tilbage eller (i kedelige tilfælde) får en ekstra opkrævning: en såkaldt efterbetaling.

Her kan du se, hvem der tager sig af administrationen i jeres ejendom. Du kan også se, hvilken konto du skal overføre pengene til, hvis du har fået en efterbetaling. Endelig kan du se eventuelle beskeder fra Brunata.

Her ser du, hvor meget du har brugt på varmt vand. Forbruget står under ‘Andele’ og prisen under ‘Total’.

Din andel af ejendommens samlede forbrug er udregnet på baggrund af de forskellige typer af vandhaner, du har (de såkaldte ‘haneandele’) og den mængde af varmt vand, du har brugt (målt i m3). Læs mere om haneandele under punkt 6 på side 2.

Her ser du hvor meget, du har brugt på at varme din lejlighed op. Forbruget står under ‘Andele’ og prisen under ‘Total’.

Din andel af ejendommens samlede forbrug er udregnet på som en sammenlægning af det varmeforbrug, der er målt i dine radiatorer og din andel af det fælles forbrug i bygningen: dit såkaldte ‘varmefordelingstal’ – det kan du læse mere om under punkt 7 på side 2.

Har kan de se, hvordan dit forbrug af henholdsvis varmt vand og opvarmning har udviklet sig de sidste fire år. Hver søjle viser ét års forbrug.

På figuren for opvarmning har vi indsat de såkaldte ‘graddage’ for hvert år. Tallet er baseret på den udendørs temperatur, og viser hvor stort behovet for opvarmingen har været i de forskellige år. Læs evt. mere under punkt 8 på side 3.

Side 2

Herunder kan du, hvor stort forbrug vi har målt på dine enkelte radiatorer og vandmålere.

OBS! Ofte er der kun én vandmåler i en lejlighed, da vandet til både køkken og badeværelse typisk kommer ind ad samme vandrør, og bliver fordelt inde i din lejlighed.

Her kan du se det forbrug, der samlet er målt i den ejendom, hvor du bor.

Punkt 6, 7, 8 og 9 på side 2 og 3 indeholder forklaringer og uddybning af de væsentligste begreber i dit forbrugs-regnskab.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål til dit forbrugsregnskab. Kontakt kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så kan vi gennemgå regnskabet sammen med dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Generelle spørgsmål om dit forbrugsregnskab

Varmefordelingstallet fordeler den faste del af udgiften, som dermed ikke er afhængig af dit eget varmeforbrug (f.eks. rør- og varmevekslertab). Varmefordelingstallet er typisk fastlagt på baggrund af lejlighedens areal fratrukket eventuel reduktion for termisk udsat beliggenhed. Hvis du ikke har hæftet for lejligheden hele året, vil varmefordelingstallet blive reguleret i forhold til din beboelsesperiode. Du kan se beregningerne for dit varmefordelingstal under punkt 6 på din opgørelse.

Før du modtager dit forbrugsregnskab, skal Brunata modtage en række informationer fra din administrator. Når vi har aflæst dine målere, skal din administrator oplyse omkring dit aconto beløb og perioden, du har boet i din lejlighed. Derudover skal vi modtage en opgørelse på ejendommens samlede forbrug fra værket, hvilket der kan være ventetid på. Herefter kan Brunata udarbejde regnskabet, som sendes til din administrator, der vil gennemgå og sende det ud til beboerne. Først når administrator har frigivet regnskabet, kan Brunata oplyse, hvorvidt du skal betale eller have penge tilbage. Regnskaberne skal dog senest modtages 4 måneder efter regnskabstermin.

Reduktion gives for termisk udsat beliggenhed; det kan f.eks. være, hvis du bor ud til en gavl, øverst eller nederst i bygningen eller over en port. Reduktionen kan gives på forskellige måder. Som oftest gives den i dit varmefordelingstal, men kan også gives i dine enheder eller på målerens skala. Reduktionen beregnes efter Brunatas standardmodel eller efter en varmetabsrapport. Brunata udarbejder ikke en varmetabsrapport men kan benytte denne som grundlag for reduktionen, hvis der findes en rapport for ejendommen. Under punkt 7 på din opgørelse, kan du finde oplysninger om, hvorvidt dit lejemål får reduktion eller ej. Læs mere om korrektion for udsat beliggenhed her

Med Tapsteder menes varmt vands haner.

Haneandele og værelseshaneandele bruges til at fordele udgiften for energi til varmt vand. Om der benyttes hane- eller værelseshaneandele afhænger af, om der er varmtvandsmålere eller ej.

Haneandele benyttes, hvis der er måler på det varme vand og værelseshaneandele benyttes, hvis der ikke er måler på.

Andelene er forbrugsuafhængige og afregnes i henhold til Cirkulære om lejeloven, pkt. 15.

Almindelige praksis for optælling af haneandele/værelseshaneandele er som følgende:

Håndvask: 1 andel

Brusebad: 2 andele

Karbad med bruser: 3 andele

Køkkenhane: 3 andele

Værelse: 1 andel

Eksempel på afregning af værelseshaneandele: En lejlighed på tre værelser (3 andele) med køkkenhane (3 andele), karbad med bruser (3 andele) og håndvask (1 andele) har 10 andele.

Eksempel på afregning af haneandele: En lejlighed på tre værelser (0 andele) med køkkenhane (3 andele), karbad med bruser (3 andele) og håndvask (1 andele) har 7 andele

Hvis beboeren ikke hæfter for en hel regnskabsperiode (12 måneder), bliver haneandele/værelsehaneandelene fordelt mellem delperioderne efter antallet af kalenderdage.

Om du skal have penge tilbage eller betale mere, afhænger af, om din regning er højere eller lavere end det, du har betalt i aconto hver måned. Hvis der i punkt 1 på dit regnskab står, at du skal have penge tilbage, betyder det således, at du har betalt for meget i aconto. Hvis der derimod står, at du skal betale mere, betyder det, at du har betalt for lidt i aconto. I punkt 2 på din regning vil det fremgå, hvordan du enten skal betale eller modtage penge. Der vil blive afregnet med din administrator, dit boligselskab eller din udlejer. Ved spørgsmål om udbetaling/efterbetaling, bedes du rette henvendelse til din administrator/boligselskab/udlejer.

Når en måler er beregnet betyder det, at det ikke har været muligt at få en aflæsning fra din måler. Dette kan enten skyldes, at den er defekt eller utilgængelig. Derfor bliver forbruget beregnet.

Der er flere måder at beregne forbruget på. Hvis der er tale om beregning på en vand- eller elmåler, bliver forbruget beregnet ved hjælp af kalenderdage. Har du boet i lejligheden i mere end 1 år, vil man typisk beregne ud fra tidligere forbrug. Der kan også beregnes ud fra et gennemsnit på ejendommen. Hvis der er tale om beregning på en varmemåler, bliver forbruget beregnet ud fra graddage. Også her kan forbruget beregnes på flere måder. Det kan enten beregnes ud fra tidligere års forbrug, ud fra en gennemsnit af forbruget på de resterende målere i lejligheden eller ud fra et gennemsnit på ejendommen i forhold til m2. Beregningen finder du på din regning under punkt 4. Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

En enhed er en målertælling, som er fastsat for en bestemt målertype og benyttes i Forbrugsregnskaber med fordelingsmålere. Enhederne er individuelle og forskellige målertyper kan derfor ikke sammenlignes.

Prisen per enhed beregnes ud fra ejendommens fordelingsnøgle og er afhængig af ejendommens samlede energiudgift og det aflæste forbrug. Pris per enhed kan derfor ikke sammenlignes med værkets pris per kWh/m3.

Fordelingsnøglen er en beskrivelse af den metode/det princip en given udgift fordeles efter.

Når vi kender ejendommens totale forbrug og -udgift, beregner vi fordelingsnøglen.

Standard fordeling i et varmeregnskab kan se således ud:

Totaludgiften deles i to puljer:

1) En pulje der udgøres af den energi, der er gået til varmt vand.

2) En pulje der udgøres af det forbrug, der er gået til opvarmning af lejlighederne.

Disse to puljer opdeles yderligere hver især:

1) Energi til varmt vand

a. Haneandele (dvs. den faste del af udgiften, der er uafhængig af beboerens eget forbrug, såsom rør- og vekslertab)

b. Forbruget på varmtvandsmålerne.

2) Forbrug til opvarmning af lejlighederne

a. 70 % af opvarmningsudgiften dækker forbruget på målerne

b. 30 % af opvarmningsudgiften dækker varmefordelingstallet (den faste del af udgiften, der er uafhængig af beboerens eget forbrug, dvs. rør- og vekslertab samt varmeovergang mellem lejlighederne.

Når vi kender % fordelingen af udgifterne, kan vi beregne priserne på enheder/andele ved at dividere udgifterne i de respektive puljer med ejendommens samlede antal enheder/andele for den pågældende pulje.

Der kan være mange grunde til, at din regning er højere end sidste år. Det kan f.eks. være, at dit forbrug er steget, at priserne fra værket har ændret sig, eller at der er sket en ændring i fordelingen på anlægget. Vi anbefaler, at du kontakter kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan gennemgå regnskabet sammen med dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Dit acontobeløb betales til din administrator, din udlejer eller dit boligselskab. Hvis du ønsker at ændre beløbet, skal du derfor kontakte den pågældende

Der kan være flere årsager til, at prisen er højere end sidste år. Forklaringen varierer fra regnskab til regnskab, hvorfor vi anbefaler, at du kontakter kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan gennemgå regnskabet sammen med dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Når vi har aflæst dine enheder, vil de blive gennemgået af vores enhedsbehandlere, som kigger aflæsningerne og målerne igennem for fejl. Findes der en fejl, vil den blive rettet. Hvis du ikke har boet i lejligheden i hele regnskabsperioden, kan der også forekomme en beregning af forbruget, som kan findes under punkt 4 i din opgørelse. Du er velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan gennemgå regnskabet sammen med dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Brunata laver fordelingsregnskaber for beboerne. Her fordeler vi omkostninger til varme, vand eller el, mellem en gruppe forbrugere. Modsat afregning som fx på tankstationen hvor der på forhånd er oplyst en pris pr. liter. I fordelingsregnskabet udregnes prisen per enhed ud fra ejendommens fordelingsnøgle og er afhængig af ejendommens samlede energiudgift og det aflæste forbrug. Pris per enhed kan derfor ikke sammenlignes med værkets pris per kWh/m3 og kan derfor også variere fra år til år.

Der kan være forskel på, hvordan de forskellige målertyper tæller. For eksempel tæller de elektroniske målere flere enheder end fordampningsmålerne. Til gengæld er prisen pr. enhed også lavere på de elektroniske målere, end på fordampningsmålerne.

Dit regnskab udleveres af ejendommens administrator/boligselskab/udlejer, som modtager det fra Brunata til gennemgang, inden de fremsender det til beboerne. Brunata kan derfor ikke oplyse, om du skal betale eller have penge tilbage, før du har modtaget regnskabet.

Før du modtager dit forbrugsregnskab, skal Brunata modtage en række informationer. Når vi har aflæst dine målere, skal Brunata modtage informationer fra ejendommens administrator/boligselskab/udlejer omkring dit aconto beløb og perioden, du har boet i din lejlighed. Derudover skal vi modtage en opgørelse på ejendommens samlede forbrug fra værket, hvilket der kan være ventetid på. Herefter kan Brunata udarbejde regnskabet, som sendes til ejendommens administrator/boligselskab/udlejer, der vil gennemgå og sende det ud til beboerne. Først når ejendommens administrator/boligselskab/udlejer har frigivet regnskabet, kan Brunata oplyse, hvorvidt du skal betale eller have penge tilbage. Regnskaberne skal dog senest modtages 4 måneder efter regnskabstermin.

Fandt du ikke det, du søgte?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Kontakt os her