EU-lovgivning

Kort om EED

Energieffektivitetsdirektivet

EED: Fremtidens forbrugsmåling

skal være fjernaflæst

EU arbejder på en grønnere fremtid, og det betyder markante ændringer inden for forbrugsmåling. Bl.a. skal alle manuelle forbrugsmålere være udskiftet til fjernaflæsning senest i 2027. Dette er den næste fase af Energieffektivitetsdirektivet (EU’s Energy Efficiency Directive, EED 2018) med det mål, at vi allesammen bliver bedre til at spare på energi og ressourcer. Det skal blandt andet ske ved at give forbrugerne adgang til opdaterede forbrugsdata via apps eller webportaler. Når beboerne kan følge deres forbrug, kan de også nemmere ændre adfærd og reducere energiforbruget. Så de nye regler i EED-direktivet er helt i tråd med det fælles fokus på de globale energiressourcer og FN´s Verdensmål, og er nu implementeret i dansk lovgivning.

EED kort og godt

2020

25. oktober


Energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter 25. okt. 2020 skal kunne fjernaflæses.

D. 25. okt. 2020 skal alle fjernaflæste målere aflæses mindst to gange årligt, og brugerne skal modtage forbrugsinformation lige så ofte.

2022

1. januar


Fra d. 1. jan. 2022 skal målere med fjernaflæsning aflæses månedligt i fyringssæsonen, og brugerne skal have forbrugsinformation med samme interval.

2027

1. januar


D. 1. januar 2027 skal alle målere kunne fjernaflæses. Målere der ikke kan fjernaflæses, skal derfor udskiftes senest d. 31. dec. 2026, medmindre det kan godtgøres, at det ikke vil være rentabelt.

EED er nu

implementeret

Implementeringen af EED-direktivet (Energieffektivitetsdirektivet) i dansk lovgivning er nu på plads. Direktivet sætter en række retningslinjer for, hvordan EU-landene kan udnytte energi bedre, spare ressourcer og skåne miljøet. Et af målene er, at fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst.

EED blev implementeret i Danmark i oktober 2020.

Implementeringen skete via bekendtgørelsen om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v., også kaldet energioplysningsbekendtgørelsen (gældende version: BEK nr 734 af 23/05/2022), og den nye målerbekendtgørelse i form af en ændringsbekendtgørelse til den hidtidige (BEK 1383 af 21/9 2020).

De nye EED regler i hovedtræk

A) Målerbekendtgørelsen

 • Pr. 25. oktober 2020 må der kun installeres fjernaflæselige målere (§ 1, stk. 9).
 • Fra 1. januar 2027 skal alle målere være fjernaflæselige (§ 1, stk. 10).
 • Ovenstående krav gælder ikke, såfremt det kan dokumenteres, at fjernaflæsning ikke er omkostningseffektivt.

B) Energioplysningsbekendtgørelsen 

Fakturering skal ske årligt (§ 14, stk. 1) fra den faktureringsansvarlige. Den faktureringsansvarlige er bygningsejeren (§ 2, nr. 14). Slutkunder (men ikke slutbrugere) skal sikres mulighed for at vælge elektroniske fakturaer (§ 14, stk. 4).

Definition af slutkunde: En fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse (§ 2, nr. 12).

Definition af slutbruger: En fysisk eller juridisk person, der bor eller har til huse i en individuel bygning eller en enhed i en ejendom med flere lejligheder eller en bygning til flere formål med opvarmning, køling eller varmt brugsvand fra en central kilde, og som ikke har nogen direkte eller individuel kontakt med energileverandøren (§ 2, nr. 13).

 • Oplysninger der skal meddeles slutkunderne/-brugerne i eller sammen med fakturaen på en klar og letforståelig måde (§ 14, stk. 3):
 1. A) Faktiske aktuelle priser og aktuelt faktisk energiforbrug eller B) samlede varmeomkostninger og aflæsninger af varmefordelingsmålere.
 2. Brændselssammensætningen og de hermed forbundne drivhusgasemissioner.
 3. Sammenligning med forbruget året før korrigeret for graddage.
 4. Kontaktoplysninger på energimyndigheder m.fl. der tilbyder oplysning om foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten, sammenlignende slutkunde- og slutbrugerprofiler samt objektive tekniske specifikationer for energiforbrugende udstyr.

Skal vi hjælpe jer

med at blive EED-klar?

Brunata har lang erfaring inden for forbrugsmåling og forbrugsregnskaber, og vi er Danmarks førende udbyder af fjernaflæste løsninger via intelligent netværk. Hvis I vil vide mere om, hvordan jeres ejendomme bliver EED-klar, så hjælper vi gerne med planlægningen og med et fornuftigt tilbud på projektet. Under alle omstændigheder er I velkomne til at kontakte os for en dialog og mere viden om EED.

  5. Tilknyttede klageprocedurer.

  6. Sammenligning med en normeret, gennemsnitlig slutkunde eller referenceslutbruger i samme brugerkategori (ved elektroniske fakturaer kan disse informationer gøres tilgængelig online med henvisning i fakturaen).

  • Ud over faktureringsoplysningerne skal der fremover stilles oplysninger over udviklingen i varmeforbruget til rådighed for slutkunder og slutbrugere som følger:
   • Fra 1/1-2022: Hver måned i fyringssæsonen (§ 15, stk. 2).

  ”Stille til rådighed”: Informationerne kan leveres elektronisk eller gøres tilgængelig via internettet, men kunden skal underrettes aktivt herom (§ 15, stk. 3).

  Bemærk: Forbrugsdata er i henhold til GDPR almindelige persondata.

  EED Forbrugsnotifikation

  Vidste du, at i beboelsesejendomme med fjernaflæste målere, kræver EED-regulativet, at administrator eller bygningsejer giver beboerne en notifikation om at tjekke deres forbrug hver måned i fyringssæsonen? Med servicen, EED Forbrugsnotifikation, klarer Brunata opgaven og sender månedligt beboerne en e-mail med en forbrugsoversigt.

  Læs mere her

  EED.DK

  Din guide til fremtidens forbrugsmåling

  Selv om reglerne ser klare ud, vil der være mange spørgsmål og nye informationer i forbindelse med den nationale implementering af Energieffektivitetsdirektivet i Danmark. Derfor har Brunata lanceret EED.dk - branchens nye informationsplatform der sikrer viden, indsigt og inspiration om fremtidens forbrugsmåling.

  Gå til EED.dk

  Lovgivning indenfor vand

  Loven kræver individuelle varmtvandsmålere i alle flerbrugerejendomme. For eksisterende varmtvandsinstallation i bestående bebyggelse er kravet betinget af, at målerinstallationen er rentabel

  Læs mere

  Lovgivning indenfor varme

  Siden 1999 har det været lovpligtigt at afregne varmeforbruget efter individuel måling i Danmark. Formålet med loven er at begrænse udledningen af kuldioxid gennem en forbedring af energieffektiviteten.

  Læs mere