EU-lovgivning

Kort om EED

Energieffektivitetsdirektivet

EED: Fremtidens forbrugsmåling

skal være fjernaflæst

EU arbejder på en grønnere fremtid, og det betyder markante ændringer inden for forbrugsmåling. Bl.a. skal alle manuelle forbrugsmålere være udskiftet til fjernaflæsning senest i 2027. Dette er den næste fase af Energieffektivitetsdirektivet (EU’s Energy Efficiency Directive, EED 2018) med det mål, at vi allesammen bliver bedre til at spare på energi og ressourcer. Det skal blandt andet ske ved at give forbrugerne adgang til opdaterede forbrugsdata via apps eller webportaler. Når beboerne kan følge deres forbrug, kan de også nemmere ændre adfærd og reducere energiforbruget. Så de nye regler i EED-direktivet er helt i tråd med det fælles fokus på de globale energiressourcer og FN´s Verdensmål, og er nu implementeret i dansk lovgivning.

EED kort og godt

2020

25. oktober


Energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter 25. okt. 2020 skal kunne fjernaflæses.

D. 25. okt. 2020 skal alle fjernaflæste målere aflæses mindst to gange årligt, og brugerne skal modtage forbrugsinformation lige så ofte.

2022

1. januar


Fra d. 1. jan. 2022 skal målere med fjernaflæsning aflæses månedligt, og brugerne skal have forbrugsinformation med samme interval.

2027

1. januar


D. 1. januar 2027 skal alle målere kunne fjernaflæses. Målere der ikke kan fjernaflæses, skal derfor udskiftes senest d. 31. dec. 2026, medmindre det kan godtgøres, at det ikke vil være rentabelt.

EED er nu

implementeret

Implementeringen af EED-direktivet (Energieffektivitetsdirektivet) i dansk lovgivning er nu på plads. Direktivet sætter en række retningslinjer for, hvordan EU-landene kan udnytte energi bedre, spare ressourcer og skåne miljøet. Et af målene er, at fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst.

EED blev implementeret i Danmark i oktober 2020.

Implementeringen skete via bekendtgørelsen om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v., også kaldet energioplysningsbekendtgørelsen (gældende version: BEK nr 734 af 23/05/2022), og den nye målerbekendtgørelse i form af en ændringsbekendtgørelse til den hidtidige (BEK 1383 af 21/9 2020).

De nye EED regler i hovedtræk

A) Målerbekendtgørelsen

 • Pr. 25. oktober 2020 må der kun installeres fjernaflæselige målere (§ 1, stk. 9).
 • Fra 1. januar 2027 skal alle målere være fjernaflæselige (§ 1, stk. 10).
 • Undtaget når dokumenteret ikke omkostningseffektivt.

B) Energioplysningsbekendtgørelsen 

Fakturering skal ske årligt (§ 14, stk. 1) fra den faktureringsansvarlige. Den faktureringsansvarlige er bygningsejeren (§ 2, nr. 14). Slutkunder (men ikke slutbrugere) skal sikres mulighed for at vælge elektroniske fakturaer (§ 14, stk. 4).

Definition af slutkunde: En fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse (§ 2, nr. 12).

Definition af slutbruger: En fysisk eller juridisk person, der bor eller har til huse i en individuel bygning eller en enhed i en ejendom med flere lejligheder eller en bygning til flere formål med opvarmning, køling eller varmt brugsvand fra en central kilde, og som ikke har nogen direkte eller individuel kontakt med energileverandøren (§ 2, nr. 13).

 • Oplysninger der skal meddeles slutkunderne/-brugerne i eller sammen med fakturaen på en klar og letforståelig måde (§ 14, stk. 3):
 1. A) Faktiske aktuelle priser og aktuelt faktisk energiforbrug eller B) samlede varmeomkostninger og aflæsninger af varmefordelingsmålere.
 2. Brændselssammensætningen og de hermed forbundne drivhusgasemissioner.
 3. Sammenligning med forbruget året før korrigeret for graddage.
 4. Kontaktoplysninger på energimyndigheder m.fl. der tilbyder oplysning om foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten, sammenlignende slutkunde- og slutbrugerprofiler samt objektive tekniske specifikationer for energiforbrugende udstyr.

Skal vi hjælpe jer

med at blive EED-klar?

Brunata har lang erfaring inden for forbrugsmåling og forbrugsregnskaber, og vi er Danmarks førende udbyder af fjernaflæste løsninger via intelligent netværk. Hvis I vil vide mere om, hvordan jeres ejendomme bliver EED-klar, så hjælper vi gerne med planlægningen og med et fornuftigt tilbud på projektet. Under alle omstændigheder er I velkomne til at kontakte os for en dialog og mere viden om EED.

  5. Tilknyttede klageprocedurer.

  6. Sammenligning med en normeret, gennemsnitlig slutkunde eller referenceslutbruger i samme brugerkategori (ved elektroniske fakturaer kan disse informationer gøres tilgængelig online med henvisning i fakturaen).

  • Ud over faktureringsoplysningerne skal der fremover stilles oplysninger over udviklingen i varmeforbruget til rådighed for slutkunder og slutbrugere som følger:
   • Frem til 31/12-2021: Min. 2 gange årligt og hvert kvartal hvis kunden anmoder herom eller modtager elektronisk faktura (§ 15, stk. 2).
   • Fra 1/1-2022: Hver måned i fyringssæsonen (§ 15, stk. 3).

  ”Stille til rådighed”: Informationerne kan leveres elektronisk eller gøres tilgængelig via internettet, men kunden skal underrettes aktivt herom (§ 15, stk. 4).

  Bemærk: Forbrugsdata er i henhold til GDPR almindelige persondata.

  Automatisk

  Mailnotifikation

  Vidste du, at EED-regulativet kræver, at dine beboere får en notifikation om at tjekke deres forbrug 12 gange årligt, såfremt I har fjernaflæste målere? Med servicen, EED-Mailnotifikation, klarer Brunata opgaven for dig og sender månedligt beboerne en e-mail med et link til en opgørelse af deres forbrug.

  Læs mere her

  EED.DK

  Din guide til fremtidens forbrugsmåling

  Selv om reglerne ser klare ud, vil der være mange spørgsmål og nye informationer i forbindelse med den nationale implementering af Energieffektivitetsdirektivet i Danmark. Derfor har Brunata lanceret EED.dk - branchens nye informationsplatform der sikrer viden, indsigt og inspiration om fremtidens forbrugsmåling.

  Gå til EED.dk

  Lovgivning indenfor vand

  Loven kræver individuelle varmtvandsmålere i alle flerbrugerejendomme. For eksisterende varmtvandsinstallation i bestående bebyggelse er kravet betinget af, at målerinstallationen er rentabel

  Læs mere

  Lovgivning indenfor varme

  Siden 1999 har det været lovpligtigt at afregne varmeforbruget efter individuel måling i Danmark. Formålet med loven er at begrænse udledningen af kuldioxid gennem en forbedring af energieffektiviteten.

  Læs mere

  Giv dine beboere

  besked om forbrug

  Som administrator kender du nok allerede til EED-regulativet. Men vidste du også, at dine beboere med fjernaflæste målere ifølge reglerne skal have besked om at tjekke deres energiforbrug 12 gange årligt?

  Derfor tilbyder vi servicen: EED-Mailnotifikation.

  Lad os klare

  opgaven for dig

  Når du tilkøber servicen EED-Mailnotifikation, sørger vi for at, at dine beboere hver måned modtager en notifikation via e-mail om at tjekke deres forbrug.

  Dermed slipper du for tidskrævende brevomdeling eller selv at maile til den enkelte beboer.

  Læs mere om EED her

  Du får al

  dokumentation

  Du får naturligvis besked om hver eneste notifikation, der er udsendt, så du kan dokumentere, at reglerne er fulgt til punkt og prikke. Men regler og administrationstid er jo ikke alt. Den nye service er også en vigtig service til beboerne, der nu meget bedre kan holde øje med deres forbrug og deres udgifter.

  Mange fordele

  • I sparer administration og får mere tid til andre opgaver
  • I er altid på højde med EED-regulativet
  • I får automatisk dokumentation for udsendte notifikationer
  • Beboerne vil I langt højere grad følge deres forbrug og kan lettere spare

  Beboeradgang

  til Brunata Online

  EED-Mailnotifikation fungerer sammen med Brunata Online med beboeradgang.

  Med Brunata Online beboeradgang får beboerne desuden mulighed for at følge med i deres forbrug af vand, varme og el, få advarsler ved forhøjet forbrug og meget mere – via PC eller app.

  Kontakt os nu